AVG

Privacy Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

AVG – De nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywet beschermt uw privacy en persoonsgegevens en geldt voor alle landen binnen de Europese Unie. 

Hoe wordt uw privacy op grond van deze wetgeving door mij als therapeut gegarandeerd?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een behandeldossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw behandeldossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en verslaglegging in woord en beeld over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier – met uw expliciete toestemming – gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut/huisarts.

Het is mijn plicht uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en (beveiligde) medische gegevens
 • Er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Een wettelijke geheimhoudingsplicht naleef (beroepsgeheim).

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw behandeldossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen echter ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing/overdracht naar een andere behandelaar uit het netwerk van Cas Rooseboom. Dit gebeurt echter alléén met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid – ook dit gebeurt alléén als u hier toestemming voor geeft
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie welke is ondergebracht bij een beveiligd online boekhoudprogramma zodat ik uw factuur kan opstellen en digitaal versturen
 • Een door uzelf geschreven aanbeveling mbt de behandeling met als doel vermelding op de website van casrooseboom.nl, let wel; alléén nadat u uw toestemming hiervoor heeft gegeven

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar in een afgesloten archiefkast en/of beveiligde externe digitale opslagruimte bewaard. 


Privacy zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • behandeldatum
 • omschrijving behandeling, (bijv. acupunctuur)
 • consultkosten